Z: Małżeństwo rozumu z duszą
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Uważam, że wiele, ale w żadnym wypadku nie wszystkie religijne uczucia ludzkości rzeczywiście są dziecięcą pozostałością i ostatecznie należy je porzucić. W tym sensie większość fundamentalistów nie chce dorosnąć poznawczo.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Ludzie mogą położyć kres swojej alienacji i nieszczęśliwej świadomości nie przez „powrót do Natury”, lecz przez zdążanie do trzeciego wielkiego etapu rozwoju i ewolucji, etapu niedualnego Ducha.
słowa Ken Wilber
 
 
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Naukowiec empiryczny ma rację mówiąc, że encefalograf nie wskaże, iż ten czwarty stan świadomości jest bardziej realny (lub że ukazuje wyższe rzeczywistości) od innych stanów. Ale encefalograf nie wskaże też, że jawa jest bardziej realna od snu lub że współczucie jest lepsze od morderstwa.. Jeśli naukowcy empiryczni utrzymują, że jawa jest bardziej realna od snu, że współczucie jest lepsze od morderstwa, a tolerancja jest lepsza od bigoterii, to będą musieli podobnie uwzględnić możliwość, że stan medytacyjny jest bramą do Boskości jeszcze bardziej realnej niż stan jawy, ponieważ we wszystkich tych wypadkach właśnie to jest subiektywnie komunikowane.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Przyszła metafizyka i autentyczna duchowość musi przedstawić bezpośrednie, oparte na doświadczeniu dowody. A to znaczy, że do doświadczenia sensorycznego i jego empiryzmu (naukowego i pragmatycznego) i doświadczenia mentalnego i jego racjonalizmu (czystego i praktycznego) trzeba dodać doświadczenie duchowe i jego mistycyzm (praktykę duchową i jej oparte na doświadczeniu dane).
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Podobnie jest z istnieniem Ducha: nie możemy teoretycznie, werbalnie, filozoficznie, racjonalnie lub mentalnie opisać odpowiedzi w żaden ostatecznie zadowalający sposób. Możemy tylko powiedzieć: zastosuj zalecenie. Jeśli chcesz wiedzieć to, musisz zrobić to. Przy każdym innym podejściu będziemy próbowali użyć oka umysłu, żeby zobaczyć czy stwierdzić to, co można zobaczyć tylko okiem kontemplacji, a tym samym będziemy mieli jedynie metafizykę w najgorszym sensie – twierdzenia bez dowodów.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Prawdziwa walka toczy się nie między nauką, która jest „prawdziwa”, i religią, która jest „nieprawdziwa”, ale raczej między prawdziwą nauką i religią z jednej strony, i nieprawdziwą nauką i religią z drugiej.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Jeśli nauka może zrezygnować z wąskiego empiryzmu na rzecz szerszego empiryzmu (co i tak już robi) i jeśli religia może zrezygnować ze swych zmyślonych mitycznych twierdzeń na rzecz autentycznego duchowego doświadczenia (co jej założyciele i tak zrobili), wówczas nagle religia i nauka zaczną bardziej przypominać dwujajowych bliźniaków niż odwiecznych wrogów.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Wielką, trwałą i wyjątkową siłą religii jest to, że w swej istocie jest nauką duchowego doświadczenia (używając pojęcia „nauka” w szerokim sensie jako: bezpośrednie doświadczenie w każdej dziedzinie, które podporządkowuje się trzem sekwencjom zalecenia, danych i falsyfikowalności).
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Tylko wówczas, gdy religia kładzie nacisk na swe serce, duszę i esencję – bezpośrednie doświadczenie mistyczne i świadomość transcendentalną, które objawiane są nie za pomocą oka cielesnego (pozostaw je nauce), nie za pomocą oka umysłu (pozostaw je filozofii), ale za pomocą oka kontemplacji – może zarówno sprostać współczesności, jak i zaoferować coś, czego współczesność rozpaczliwie potrzebuje: autentyczne, sprawdzalne, powtarzalne zalecenie służące stworzeniu dziedziny duchowej.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Zatem autentyczna duchowość nie może już być duchowością mityczną, imaginacyjną, mitologiczną ani mitopoetycką: musi opierać się na falsyfikowalnych dowodach. Inaczej mówiąc, w swym jądrze musi być szeregiem bezpośrednich mistycznych, transcendentalnych, medytacyjnych, kontemplacyjnych lub jogicznych doświadczeń – ani sensoryczna, ani mentalna, ale ponadzmysłowa, transmentalna, transpersonalna, transcedentna świadomość – danych widzianych nie okiem cielesnym czy okiem umysłu, lecz okiem kontemplacji.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Jeśli religia ma przetrwać w zdolnej do życia formie we współczesnym świecie, musi być gotowa pozbyć się swych nieprawdziwych twierdzeń, tak samo jak wąska nauka musi być gotowa pozbyć się swego redukcjonistycznego imperializmu.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Obecnie Popperowska zasada falsyfikowalności ma jedno ogólne i zupełnie opaczne zastosowanie: bezwarunkowo ograniczona jest wyłącznie do danych sensorycznych, co w niesłychanie skryty i podstępny sposób automatycznie odmawia wszelkiemu mentalnemu i duchowemu doświadczeniu statusu autentycznej wiedzy. To nieuzasadnione ograniczenie zasady falsyfikowalności twierdzi, że oddziela autentyczną wiedzę od wiedzy dogmatycznej, ale w istocie w tej skurczonej formie prowadzi jedynie do cichego, lecz złośliwego redukcjonizmu.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Siła empiryzmu kryje się w żądaniu, aby cała wiedza opierała się na dowodach potwierdzonych doświadczeniem; całkowicie zgadzam się z tym żądaniem. Ale, jak widzieliśmy, istnieje nie tylko doświadczenie sensoryczne, lecz również doświadczenie mentalne i doświadczenie duchowe. 
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Trwała moc nauki – przyczyna, dzięki której naprawdę potrafi wynieść człowieka na Księżyc – kryje się w tym, że zawsze próbuje, najlepiej jak może, opierać swe twierdzenia na dowodach i doświadczeniu. Ale doświadczenie sensoryczne jest tylko jednym z kilku różnych, lecz równie uzasadnionych sposobów doświadczania; właśnie dlatego matematyka – widziana tylko wewnętrznie, okiem umysłu – uważana jest za dziedzinę naukową (w rzeczywistości zwykle uważana jest za dziedzinę bardzo naukową!).
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Istnieje doświadczenie sensoryczne, doświadczenie mentalne i doświadczenie duchowe – a empiryzm w najszerszym sensie oznacza, że zawsze uciekamy się do doświadczenia , żeby oprzeć na nim swoje twierdzenia dotyczące któregoś z tych obszarów (sensorycznego, mentalnego, duchowego).
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Z jednej strony, pojęcie „empiryczny” znaczyło oparty na doświadczeniu w najszerszym sensie. Kiedy mówimy, że mamy empiryczną weryfikację, oznacza to po prostu, że mamy jakieś bezpośrednie, oparte na doświadczeniu dowody, dane lub potwierdzenie. Bycie „empirystą” w tym ogólnym sensie oznacza po prostu, że żądamy poparcia twierdzeń dowodami, a nie polegamy jedynie na dogmacie, wierze lub niedających się zweryfikować przypuszczeniach.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Możemy stwierdzić, że „nauka” w najszerszym sensie nie musi być ograniczona do sensorycznych plamek, lecz może obejmować naukę doświadczenia sensorycznego, naukę doświadczenia mentalnego i naukę doświadczenia duchowego.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Każda pojedyncza perspektywa może być częściowa, ograniczona, być może nawet wypaczona, dlatego tylko poprzez uznanie wielorakich perspektyw i wielorakich kontekstów poszukiwanie zrozumienia może być prowadzone skutecznie.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Katastrofę modernizmu stanowiła raczej agresywna i gwałtowna próba zredukowania całego poznania do empirycznego przedstawienia – redukcja translogicznego ducha i dialogicznego umysłu do monologicznego, sensorycznego poznania. 
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Zatem, jasno rzecz ujmując, zewnętrzne powierzchnie można zobaczyć, ale wewnętrzną głębię trzeba zinterpretować. Ponieważ głębia jest immanentną częścią kosmosu – lewostronnym wymiarem każdego holonu – to interpretacja jest immanentną cechą kosmosu. Interpretacja nie jest czymś dodanym do kosmosu po namyśle, lecz bramą do jego wewnętrznych wymiarów. A skoro głębia kosmosu „jest wszędzie”, zatem, jak ujął to Heidegger, „interpretacja jest wszędzie”.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Jeśli jednak chcesz poznać znaczenie tej sztuki, będziesz musiał ją przeczytać i wniknąć w jej wnętrze, znaczenie, intencje, głębię. A zrobić to możesz jedynie za pomocą interpretacji: Co to zdanie znaczy? Tutaj nauka empiryczna jest praktycznie bezużyteczna, ponieważ wchodzimy w obszary wewnętrzne i symboliczną głębię, do których nie dotrzemy za pomocą zewnętrznego empiryzmu, lecz jedynie poprzez introspekcję i  interpretację. Nie tylko obiektywną, lecz intersubiektywną. Nie tylko monologiczną, lecz dialogiczną.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Zwróć uwagę na ogólny porządek rozwoju: od natury do ludzkości, do boskości; od podświadomości do samoświadomości, do nadświadomości; od przedpersonalnego do personalnego, do transpersonalnego; od id do ego, do Boga. Ale mimo to Duch jest w pełni obecny na każdym etapie jako sam proces ewolucyjny: Duch jest procesem samorealizacji i samorozwoju; jego istotą jest własne stawanie się; jego Celem jest sama Ścieżka.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Przedracjonalność obejmuje wszystkie stany poprzedzające racjonalność (takie jak doznanie, podstawowe poczucie życia, emocje cielesne i odczucie organiczne) i, z samej swej natury, wyklucza racjonalność, bez względu na to, jakie gołosłowne deklaracje poparcia może jej składać. Transracjonalność natomiast leży po drugiej stronie rozumu. Gdy rozum się pojawił i umocnił, świadomość może dalej rosnąć i się rozwijać, wchodząc w transracjonalne, transpersonalne i ponadindywidualne stany świadomości. W odróżnieniu od przedracjonalności transracjonalność chętnie łączy się z perspektywą racjonalną, dodając własne cechy charakterystyczne, a zatem nigdy nie jest przeciwna rozumowi, lecz w przyjazny sposób go przekracza.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Nie chodzi o to, co jest dobre dla mnie i mojego szczepu lub dla mnie i mojego narodu, ale o to, co jest dobre i sprawiedliwe dla wszystkich ludzi niezależnie od rasy i przekonań. Bowiem jeśli działam w ów światocentryczny – nie egocentryczny, nie etnocentryczny, lecz światocentryczny – sposób, jestem wolny w najgłębszym sensie, gdyż podporządkowuję się nie sile zewnętrznej, lecz wewnętrznej sile mojego etycznego rozumowania: jestem niezależny, jestem głęboko wolny.
słowa Ken Wilber
 
dodane przez: admin   z: Małżeństwo rozumu z duszą
Ponieważ modernizm rozróżnił JA i TO, indywidualny kaprys nie mógł już decydować o tym, co jest obiektywnie prawdziwe. To, co JA sądziło o obiektywnej rzeczywistości, musiało być teraz porównane z obiektywnymi faktami, tym samym ograniczając magiczne i mityczne próby wymuszenia czegoś od kosmosu przy pomocy egocentrycznego rytuału i modlitwy.
słowa Ken Wilber
 
 
1 2